Regulamin / RODO

REGULAMIN ZDROJOWA STAN NA 01.05.2022

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Zdrojowa Apartamenty, mieszczącego się w Świnoujściu, przy ul. Zdrojowej, zwanego dalej Apartamentami Zdrojowa.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamentach Zdrojowa. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów Zdrojowa.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji i na stronie internetowej. 
 5. Regulamin Strefy Bali SPA jest dostępny na Recepcji i w Strefie SPA.


§2 DOBA HOTELOWA

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji Apartamentów Zdrojowa jak najszybciej. Obsługa Apartamentów może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu.
 4. W przypadku opuszczenia apartamentu w czasie późniejszym, niż godzina wskazana w Regulaminie, bez wcześniejszej zgody osoby z Obsługi Apartamentów, Gość może zostać obciążony karą umowną w wysokości należności za dodatkową dobę hotelową/doby hotelowe, zgodnej z obowiązującym cennikiem.


§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie osobie z Obsługi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. W dniu przyjazdu Gość może się zameldować w recepcji Apartamentów ZDROJOWA od godziny 15:00 do godziny 16:00.
 3. Po godzinach pracy Recepcji Apartamenty Zdrojowa, klucze do apartamentu są przechowywane  u pracownika ochrony, w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony ścian szczytowych północnych  budynków 18 i 22 (idąc od szlabanu wjazdowego na osiedle po lewej stronie mijamy budynek 18 i dochodzimy do pomieszczenia ochrony). W razie pytań można dzwonić pod numer telefonu +48 604 498 813. 
 4. Jeśli do dokonania rezerwacji użyto karty kredytowej w obcej walucie, może to prowadzić do dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem płatności i marżami stosowanymi przez banki, za co ani zarządzający Zdrojowa Apartamenty, ani właściciele apartamentów wchodzących w ich skład, nie ponoszą odpowiedzialności. 
 5. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. W przypadku naruszenia tego zakazu zarządzający Apartamentami Zdrojowa jest uprawniony obciążyć Gościa karą umowną w wysokości, o której mowa w ust. 7.
 6. Osoby niezameldowane w Apartamentach Zdrojowa mogą gościnnie przebywać na ich terenie, od godziny 7:00 do godziny 22:00. 
 7. Przebywanie osób niezgłoszonych/niezameldowanych (np. liczba wyższa niż w rezerwacji) w godzinach innych niż w pkt. 3, jest niezgodne z Regulaminem i uprawnia zarządzającego Apartamenty Zdrojowa do naliczenia Gościowi kary umownej w kwocie 1000 PLN za dobę za niezgłoszoną/niezameldowaną osobę, do uiszczenia w Recepcji. 
 8. Obsługa Apartamentów Zdrojowa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin lub warunki umowy, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w Apartamencie, jego wyposażeniu, bądź w częściach wspólnych budynku i nieruchomości, w których zlokalizowany jest Apartament, jak też - w mieniu innych Gości, szkody na osobie innego Gościa, osób z Obsługi Apartamentów lub innych osób przebywających na terenie Apartamentów, jak też – poprzez naruszenie zasad współżycia społecznego.
 9. Rezerwację uważa się za gwarantowaną, jeżeli
  a) zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji;
  b) pozostała część wartości pobytu,  zostanie opłacona w dniu przyjazdu Gościa do Apartamentów Zdrojowa.
 10. Niedokonanie wpłat w wyznaczonych terminach może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 11. Dla rezerwacji dokonanych Klient może w każdej chwili zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji, ponosi on wówczas ryzyko utraty całości lub części wniesionej przez siebie opłaty za pobyt, wg zasad otrzymanych w ofercie. 
 12. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić pisemnie za pośrednictwem sytemu rezerwacji lub poczty elektronicznej, na adres rezerwacja@zdrojowa-apartamenty.pl
 13. Zwrot kwoty zasadnej do zwrotu następuje na konto bankowe wskazane pisemnie przez Gościa, w ciągu 30 dni od otrzymania przez Apartamenty Zdrojowa rezygnacji.


§5 ZOBOWIĄZANIA GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentów pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Apartamentów odpowiadają opiekunowie prawni.
 3. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia Apartamentów, wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów, lub nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzą Apartamenty, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających ich osób. Wszelkie uszkodzenia lub braki w wyposażeniu (lista jest dostępna w Apartamencie) powinny być zgłoszone do recepcji w dniu przyjazdu lub najpóźniej w dniu następnym po przyjeździe. 
 4. Goście ponoszą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie własnego mienia, lub mienia osób ich odwiedzających, które nie zostało przez nich odpowiednio zabezpieczone.
 5. Goście przed opuszczeniem apartamentu są zobowiązani do sprawdzenia czy urządzenia elektryczne są wyłączone, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, warunków umowy lub zasad współżycia społecznego, Zdrojowa Apartamenty mogą odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentów, uregulowania należności wobec Apartamentów, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu. 
 7. Zarządzający i Obsługa Apartamentów Zdrojowa są przyjaźnie nastawieni do zwierząt. Goście są zobowiązani do poinformowania Recepcji o zamiarze pobytu ze zwierzęciem i uregulowanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.§6 ZOBOWIĄZANIA APARTAMENTÓW ZDROJOWA

 1. Zdrojowa Apartamenty zapewniają Gościom:
  a) Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku;
  b) Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu;
  c) Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Apartamentach;
 2. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone mienie Gości lub osób ich odwiedzających, wynikające z nieprzestrzegania przez Gości lub osoby je odwiedzające postanowień niniejszego Regulaminu, warunków umowy lub zasad współżycia społecznego.


§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Apartamencie przez wyjeżdzającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Apartamenty przechowują powyższe przedmioty na koszt Gościa przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przechodzą na własność zarządzającego Apartamentami. 


§8 CISZA NOCNA

W Apartamentach Zdrojowa obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00, do godziny 7:00 rano.


§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja w formie pisemnej.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Zdrojowa Apartamenty  ustosunkuje się do przekazanej reklamacji w ciągu 30 dni.


§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących lub iluminacyjnych.
 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 pod 883, z późn. Zm.), w celach związanych z realizacją rezerwacji w Zdrojowa Apartamenty prowadzonym przez firmę Arkada Inwest Sp z o.o z siedzibą w Szczecinie przy ul. Merkatora 7 – administratora danych. Udostępnienia danych osobowych jest dobrowolne. Gościowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Apartamentów, wywoływania nieprzyjemnych zapachów, ani innych zachowań, które przeszkadzają pozostałym Gościom lub ich irytują.
 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przedstawieniem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, pod warunkiem przywrócenia ich pierwotnego ustawienia przed wymeldowaniem.
 5. Do opłaty za pobyt zostanie doliczona opłata miejscowa, której wysokość określa Gmina Miasto Świnoujście. Danina na rzecz Gminy zostaje pobrana w formie gotówki w dniu przyjazdu.
 6. W pomieszczeniach i Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i e - papierosów. Za niezastosowanie się do zakazu zarządzający Apartamentami Zdrojowa jest uprawniony obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 800 zł za stwierdzony przypadek naruszenia oraz kosztami wezwania służb ratunkowych.
 7. Kara umowna za uszkodzenie lub utratę klucza do drzwi wynosi 100 zł.
 8. Grillowanie będzie traktowane jak próba wzniecenia pożaru. W razie naruszenia tego zakazu zarządzający Apartamentami Zdrojowa jest uprawniony obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 2000 zł za stwierdzony przypadek naruszenia oraz kosztami wezwania służb ratunkowych.
 9. Za niezgłoszony pobyt zwierzęcia w apartamencie zarządzający Apartamentami Zdrojowa jest uprawniony obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 200PLN /za zwierzę, za dobę. 
 10. Szczegółowe i aktualne zestawienie wszystkich opłat podstawowych i dodatkowych dostępne jest na Recepcji.
 11. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz otrzymanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas wykonywania rezerwacji.
 12. Jeśli zapis regulaminu okaże się sprzeczny z zapisem otrzymanej oferty przez Gościa, obowiązuje zapis z oferty. 


§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI – AKCEPTACJA CIASTECZEK

 1. Strona https://zdrojowa-apartamenty.pl korzysta z plików cookies.
 2. Wynajmujący informuje, iż pliki cookies czyli „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, wysłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta internauta. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej pozwalają na zapisywanie tego typu pliku oraz jego późniejsze odczytanie przez serwer, który go utworzył. Ustawienia te mogą być zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika. Należy jednakże pamiętać, że całkowite ich zablokowanie może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
 3. Wynajmujący korzysta z plików cookies w celach statystycznych (analizowany jest ruch w serwisie i częstotliwość odwiedzania poszczególnych podstron, by możliwe było lepsze zrozumienie sposobu korzystania z serwisu przez Klientów i dzięki temu ulepszanie jego treści, zawartość i funkcjonalności) oraz funkcjonalnych (pliki cookies pozwalają zapamiętać osobiste ustawienia Klienta, np. takie jak język, wersja serwisu czy rozmiar czcionki, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu). Pliki cookies nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Klienta ani też nie mają wpływu na wykorzystywane przez niego oprogramowanie ani sprzęt.
 4. Część tego typu plików jest aktywnych tylko w momencie korzystania z przeglądarki (to tzw. cookies sesyjne). Część (czyli cookies stałe) jest przechowywana przez dłuższy czas po to, by wybrane przez Klienta ustawienia nie zostały utracone oraz by możliwe było identyfikowanie (na poziomie analizy ruchu w serwisie) Klientów nowych i powracających.
 5. Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Klient może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki.


§12 INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Wynajmujący nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Wynajmujący ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem oraz usprawniające korzystanie z serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich. Wynajmujący informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Wynajmującego (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta. Użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinni w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest ARKADA INWEST Spółka z o.o. ul. Merkatora 7 Szczecin 70-676

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl


DANE OSOBOWE

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : zdrojowa@ciroko.com.pl.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.


ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.


ZOBOWIĄZANIA HOTRES.PL

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku: